All Events

Lake Gates Car Boot at Wimborne Showground - 20 Jul 2024

Ashley Heath Car Boot Sale - 21 Jul 2024

Dorchester Car Boot Sale - 21 Jul 2024

Portland Car Boot Sale - 21 Jul 2024

Poole Stadium Car Boot Sale - 21 Jul 2024

Lake Gates Car Boot at Wimborne Showground - 27 Jul 2024

Ashley Heath Car Boot Sale - 28 Jul 2024

Dorchester Car Boot Sale - 28 Jul 2024

Portland Car Boot Sale - 28 Jul 2024

Poole Stadium Car Boot Sale - 28 Jul 2024